Noteringsprocessen

Vi gör vägen till börsen smidigare!

 

 

 

 

Uppstartsfasen

Processen inleds med att vi tillsammans med er samt eventuell legal och/eller finansiell rådgivare har ett uppstartsmöte. På uppstartsmötet presenterar ni ert bolag och er verksamhet sedan går vi igenom projektplanen och allmänna frågor kopplat till själva processen. Från och med dagen per uppstartsmötet inleder vi på Shark arbetet från vårt håll.

Som ett första steg efter uppstartsmötet ser vi gärna att ni skickar över så mycket information som möjligt som finns att tillgå om ert bolag. Detta kan vara allt från presentationer, årsredovisningar, marknadsföringsmaterial, ansökningar etc. Om ni har någon särskild brand-book (typsnitt, logga färger e.t.c.) och bilder ni vill använda får ni gärna skicka över detta också.

Ett prospekt eller memorandum brukar kunna bli långt och för att underlätta den initiala processen, som går ut på att vi samlar in så mycket information från er som möjligt, kommer vi att skicka över s.k. frågebatterier där vi ber er att antingen inkomma med mer information eller utveckla den information vi redan har fått.

Checklista uppstartsfasen

 • Bolagspresentationer
 • Brand-book och övrigt material
 • Räkenskaper (årsredovisningar, delårssiffror)
 • Bolagshistorik & väsentliga händelser

Investeringsdokument

Ibland har ni som bolag kapitalbehov redan innan noteringen. Då kan bryggfinansiering eller private placement vara aktuellt. Därtill finns det möjlighet att rikta erbjudandet till investerare redan innan det riktas till allmänheten. I dessa fall är det vanligt att det tas fram kortare investeringsdokument som potentiella investerare kan ta del av på förhand. Detta dokument upprättas under uppstartsfasen och tar cirka  1-3 veckor. Dokumentet omfattar oftast 10-20 sidor och mycket av innehållet inkluderas senare i memorandumet eller prospektet.

När vi har samlat in och bearbetat informationen kommer vi att skicka över ett utkast av investeringsdokumentet till er (detta brukar normalt sätt skickas fram och tillbaka ett antal gånger innan det är redo att skickas ut till potentiella investerare). För mer information om hur vi hanterar dokumentutkast vänligen se ”Dokumentutkast” under ”Prospekt & memorandum” längre ner på sidan.

 

Checklista investeringsdokument

Ett investeringsdokument innehåller en kortare genomlysning av ert bolag och omfattar oftast punkterna nedan:

 • Investment highlights
 • Bakgrund och motiv
 • Erbjudandet
 • VD-ord
 • Marknadsavsnitt
 • Affärsmodell & affärsidé
 • Målsättningar
 • Styrelse och ledande befattningshavare
 • Kortare finansiellt avsnitt

Prospekt & memorandum

Prospekt

Ett prospekt är en handling som ska godkännas av Finansinspektionen och offentliggöras innan värdepapper kan erbjudas till allmänheten, och ska innehålla nödvändig information som är väsentlig för att en investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning av (1) emittentens tillgångar och skulder, vinster och förluster, finansiella ställning och framtidsutsikter, (2) de rättigheter som är förenade med värdepapperen, (3) skälen till emissionen och (4) emissionens effekter på emittenten. Informationen ska vara uttömmande och kan för många uppfattas som ett ganska formellt och ”tungt” dokument.

Vi kommer att vara er behjälpliga med hela prospektprocessen, från upprättandet till kontakt och hantering av Finansinspektionens och marknadsplatsens kommentarer. Viktigt att ni har med er är dock att det är ert bolag (dvs styrelsen) som äger dokumentet – och alltså ni som måste stå bakom all den information som finns med i prospektet.

Memorandum

Ett svenskt prospekt behöver inte upprättas om det sammanlagda vederlaget för värdepapperen som erbjuds till investerare inom EES under en 12-månadersperiod uppgår till högst 2,5 miljoner euro. Om erbjudandet understiger gränserna för prospektkrav så kan ett memorandum istället behöva upprättas. Memorandum behöver inte granskas eller godkännas av Finansinspektionen. Kraven är inte heller lika omfattande som vid prospekt.


Dokumentutkast

När vi har samlat in och bearbetat informationen kommer vi att skicka över ett utkast på prospektet eller memorandumet (detta brukar normalt sätt skickas fram och tillbaka ett antal gånger innan det är redo att skickas in till marknadsplatsen och/eller Finansinspektionen). Detta utkast vill vi att ni granskar noggrant. Följande är viktigt att tänka på i granskningsprocessen:

Färgmarkeringar: Gula färgmarkeringar i dokumentet är riktade till er som bolag och härrör information som vi vill att ni kikar lite extra på vid granskning. Om ni bekräftar/håller med om den information som är gulmarkerad, ser vi gärna att ni tar bort markeringen. På så sätt vet vi att ni har godkänt beskrivningen.

”Spåra ändringar”: För att enkelt kunna identifiera eventuella ändringar och tillägg ni gör i dokumentet, så uppskattar vi om ”Spåra ändringar” är aktiverat i Word-dokumentet. Detta aktiverar ni genom att klicka på ”Granska – Spåra ändringar”.

Kommentarer: Vi kommer att inkludera kommentarer löpande genom dokumentet, som vi vill att ni hjälper oss att hantera (lättast genom att ”svara” på kommentaren eller genom att skriva direkt i dokumentet med aktiverade ändringsmarkeringar). Om ni vill göra oss uppmärksamma på något i dokumentet får ni gärna inkludera egna kommentarer genom att klicka på ”Granska – Ny kommentar”.


Hantering av feedback från FI och marknadsplatsen

När vi har lämnat in ett första utkast till First North eller Spotlight Stock Market och Finansinspektionen erhåller vi normalt deras synpunkter efter 10-20 dagar. Vi går som ett första steg igenom synpunkterna och hanterar det som vi kan. Vissa synpunkter kommer vi dock att behöva er hjälp att besvara, vilka vi skickar över antingen som ett frågebatteri eller som kommentarer i prospektet.

På grund av långa handläggningstider och att det ofta krävs ett antal granskningsrundor, är vårt mål alltid att hantera synpunkterna och skicka tillbaka ett uppdaterat utkast snarast möjligt. Vi vill därför göra er uppmärksamma på att vi kommer be er att hantera processen likvärdigt.

Teaser

En teaser är en 4-6:sidig kort PDF som syftar till att annonsera och sprida erbjudandet till potentiella investerare. Teasern är en layoutad och komprimerad version av prospekt eller memorandum. Teasern upprättas parallellt med prospektet och offentliggörs i sambands med att teckningstiden inleds.

Pressmeddelanden

Under noteringsprocessen hjälper vi er med att upprätta nödvändiga pressmeddelanden samt mall för detta. Per dagen ni skickar in er ansökan om notering börjar ni som bolag att lyda under MAR (marknadsmissbruksförordningen).

Allmän information

Shark erbjuder utöver upprättandet av prospekt och memorandum rådgivning kopplat till Investor Relations och finansiell kommunikation. Vi har ett gäng konsulter som gärna hjälper och stöttar er med aktiemarknadskommunikation vid tiden för efter notering.

Härutöver erbjuder vi tjänster inom layout och grafisk design. Kanske vill ni ha hjälp med att fräscha till ert varumärke eller finslipa er bolagspresentation?

Oavsett om det gäller frågor kopplat till MAR-regelverk eller att snygga till en presentation så hjälper vi er. Låter detta intressant är det bara att slå en signal till +46 (0) 73-434 45 15!


Vidare så är vi på Shark alltid tillgängliga mellan 8:00-17:30. Efter 17:30 får ni gärna skicka mail och bedömer vi ärendet som akut kommer vi att hantera det omgående – annars hanteras det dagen därpå!

Vi hörs!